Giấy Chứng Nhận Hoạt Động Huấn Luyện

Giấy Chứng Nhận Hoạt Động Huấn Luyện

Giấy Chứng Nhận Hoạt Động Huấn Luyện

Giấy Chứng Nhận Hoạt Động Huấn Luyện

Giấy Chứng Nhận Hoạt Động Huấn Luyện

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ HUẤN LUYỆN ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN

               Với sự lãnh đạo của Ban Giám Đốc Trung Tâm, cùng sự phấn đấu của tập thể giảng viên, người lao động trong Trung tâm Huấn luyện và Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động TP.HCM. Trung tâm đã đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực huấn luyện kỹ thuật an toàn lao động, nhận được sự tin tưởng và hợp tác của rất nhiều các đơn vị doanh nghiệp và các tổng công ty, tập đoàn hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau trên cả nước. Với những thành tựu đó Trung tâm là một trong các đơn vị đầu tiên đã được CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG cấp GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ HUẤN LUYỆN ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN