Kiểm Định Bình Áp Lực Và Nồi Hơi

Kiểm Định Bình Áp Lực Và Nồi Hơi

Kiểm Định Bình Áp Lực Và Nồi Hơi

Kiểm Định Bình Áp Lực Và Nồi Hơi

Kiểm Định Bình Áp Lực Và Nồi Hơi

DANH MỤC HỒ SƠ KIỂM ĐỊNH BÌNH ÁP LỰC VÀ NỒI HƠI
 
1) Bản vẽ cấu tạo
2) Biên bản kiểm tra xuất xưởng
3) Báo cáo kiểm tra không phá hủy 
4) Bản tính thiết kế (nếu có) 
5) Báo cáo của cơ quan đăng kiểm độc lập (nếu có).
 
 
Đối với bình áp lực và nồi hơi chế tạo hoàn chỉnh trước khi lắp đặt

Các hồ sơ cần cung cấp trước khi thực hiện:
 
1) Bản vẽ cấu tạo
2) Biên bản kiểm tra xuất xưởng
3) Báo cáo kiểm tra không phá hủy
4) Bản tính thiết kế (nếu có)
5) Báo cáo của cơ quan đăng kiểm độc lập (nếu có)
6) Bản vẽ mặt bằng
7) Sơ đồ đấu nối
 

 Các hồ sơ cần cung cấp trong quá trình kiểm định:

1) Báo cáo cân chỉnh van an toàn 
2) Chứng chỉ kiểm định áp kế

Đối với nồi hơi và bình áp lực tổ hợp tại hiện trường

 Các hồ sơ cần cung cấp trước khi thực hiện:

  1) Bản vẽ cấu tạo
  2) Bản vẽ mặt bằng
  3) Sơ đồ đấu nối
  4) Chứng chỉ xuất xưởng của các bộ phận
  5) Quy trình hàn
  6) Báo cáo kết quả thẩm định quy trình hàn
  7) Báo cáo kiểm tra tay nghề thợ hàn
  8) Bản tính thiết kế

  Các hồ sơ cần cung cấp trong quá trình kiểm định:

              1) Chứng chỉ của các vật liệu bổ sung trong quá trình lắp đặt
            2) Báo cáo kiểm tra không phá hủy tại hiện trường
            3) Báo cáo nghiệm thử thủy lực và thử kín
            4) Báo cáo cân chỉnh van an toàn 
            5) Chứng chỉ kiểm định áp kế

Đối với đường ống dẫn hơi nước, nước nóng, đường ống dẫn khí đốt

Các hồ sơ cần cung cấp trước khi thực hiện:

             1) Sơ đồ đấu nối tuyến ống
           2) Bản vẽ bố trí tuyến ống thực tế
           3) Quy trình hàn
           4) Báo cáo kết quả thẩm định quy trình hàn
           5) Báo cáo kiểm tra tay nghề thợ hàn

Các hồ sơ cần cung cấp trong quá trình kiểm định:

1) Chứng chỉ vật liệu ống, bích và phụ kiện
2) Chứng chỉ các van
3) Báo cáo kiểm tra không phá hủy
4) Báo cáo thử thủy lực và thử kín

Các hồ sơ cần cung cấp trong quá trình kiểm định
1) Bản vẽ cấu tạo
2) Bản vẽ mặt bằng
3) Sơ đồ đấu nối
4) Chứng chỉ xuất xưởng của các bộ phận
5) Quy trình hàn
6) Báo cáo kết quả thẩm định quy trình hàn
7) Báo cáo kiểm tra tay nghề thợ hàn
8) Bản tính thiết kế