Kiểm Định Thiết Bị Nâng

Kiểm Định Thiết Bị Nâng

Kiểm Định Thiết Bị Nâng

Kiểm Định Thiết Bị Nâng

Kiểm Định Thiết Bị Nâng

HỒ SƠ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN THIẾT BỊ NÂNG
(Quy định tại TCVN 4244-2005) 

Bản thuyết minh chung; bản tính chọn thiết bị điện, thuỷ lực, khí nén; bản tính độ ben và độ ổn định củ TBN hoặc lý lịch của chúng. 
Bản vẽ tổng thể TBN có ghi các kích thước và thông số chính.
 
 
  1. Bản thuyết minh chung; bản tính chọn thiết bị điện, thuỷ lực, khí nén; bản tính độ ben và độ ổn định củ TBN hoặc lý lịch của chúng.       
  2. Bản vẽ tổng thể TBN có ghi các kích thước và thông số chính.
  3. Bản vẽ sơ đo nguyên lý hoạt động và các đặc trưng kỹ thuật chính của hệ thống truyền động điện, thuỷ lực hoặc khí nén, thiết bị điều khiển và bố trí các thiết bị an toàn.
  4. Bản vẽ các kết cấu kim loại.
  5. Bản vẽ lắp các cụm cơ cấu của TBN, sơ đo mắc cáp.
  6. Quy trình chế tạo các bộ phận đặc biệt.
  7. Quy trình kiểm tra và thử tải.
  8. Hướng dẫn lắp ráp và vận hành an toàn.