Một số hình ảnh về các lớp huấn luyện các lớp an toàn vệ sinh lao động theo chương trình mục tiêu quốc gia

Một số hình ảnh về các lớp huấn luyện các lớp an toàn vệ sinh lao động theo chương trình mục tiêu quốc gia

Một số hình ảnh về các lớp huấn luyện các lớp an toàn vệ sinh lao động theo chương trình mục tiêu quốc gia

Một số hình ảnh về các lớp huấn luyện các lớp an toàn vệ sinh lao động theo chương trình mục tiêu quốc gia

Một số hình ảnh về các lớp huấn luyện các lớp an toàn vệ sinh lao động theo chương trình mục tiêu quốc gia

 Một số hình ảnh về các lớp huấn luyện các lớp an toàn vệ sinh lao động theo chương trình mục tiêu quốc gia

Được sự nhất trí của Cục an toàn thuộc Bộ Lao Động TBXH đã được cấp kinh phí tổ chức các lớp huấn luyện nghiệp vụ KTAT vệ sinh lao động theo chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013. Trung tâm đã tổ chức thành công các lớp học, trang bị được đầy đủ các nội dung cho người học. Góp phần nâng cao ý thức  phòng ngừa tai nạn lao động cũng như thực hiện tốt các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình lao động sản xuất của người sử dụng lao động, người lao động