Một số hình ảnh về công tác huấn luyện của Trung tâm 2012

Một số hình ảnh về công tác huấn luyện của Trung tâm 2012

Một số hình ảnh về công tác huấn luyện của Trung tâm 2012

Một số hình ảnh về công tác huấn luyện của Trung tâm 2012

Một số hình ảnh về công tác huấn luyện của Trung tâm 2012

Một số hình ảnh về công tác huấn luyện của Trung tâm

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giám đốc Trung tâm tặng quà cho học  viên suất  sắc lớp huấn luyện nghiệp vụ kĩ thuật an toàn điện, ngày 12 /  12 / 2012