Tư liệu

Tư liệu

Tư liệu

Tư liệu

Tư liệu

Nghị Định 88/2015/NĐ-CP

Sửa đổi bổ sung một số điền của Nghị định 93/2013/NĐ-CP ngày 22/08/2013 của Chính phủ.

Nghị Định 119/2015/NĐ-CP

Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Nghị Định 37/2016/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.

Nghị Định 39/2016/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Nghị Định 44/2016/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

Thông Tư 10/2013/TT-BLĐTBXH

Ban hành danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên.
« 1 2 3 4 »