Tư liệu

Tư liệu

Tư liệu

Tư liệu

Tư liệu

Thông Tư 11/2013/TT-BLĐTBXH

Ban hành danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc.

Thông Tư 25/2013/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại.

Thông Tư 26/2013/TT-BLĐTBXH

Ban hành danh mục công việc không sử dụng lao động nữ.

Thông Tư 04/2014/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân.

Thông Tư 07/2016/TT-BLĐTBXH

Quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Thông Tư 13/2016/TT-BLĐTBXH

Ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.
« 1 2 3 4 5 »