Legal Documents

Legal Documents

Legal Documents

Legal Documents

Văn Bản Pháp Luật

Nghị Định 39/2016/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Nghị Định 44/2016/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

Thông Tư 10/2013/TT-BLĐTBXH

Ban hành danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên.

Thông Tư 11/2013/TT-BLĐTBXH

Ban hành danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc.

Thông Tư 25/2013/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại.

Thông Tư 26/2013/TT-BLĐTBXH

Ban hành danh mục công việc không sử dụng lao động nữ.
« 1 2 3 4 »