Legal Documents

Legal Documents

Legal Documents

Legal Documents

Văn Bản Pháp Luật

Thông Tư 04/2014/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân.

Thông Tư 07/2016/TT-BLĐTBXH

Quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Thông Tư 13/2016/TT-BLĐTBXH

Ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Thông Tư 53/2016/TT-BLĐTBXH

Ban hành Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Thông Tư 54/2016/TT-BLĐTBXH

Ban hành 30 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.

Thông Tư 14/2013/TT-BYT

Hướng dẫn khám sức khỏe.
« 1 2 3 4 5 »